Fotografia i obraz w kulturze wizualnej.

Fotografia i obraz w kulturze wizualnej.

Kultura wizualna

{Generalnie|Ogólnie|W ogólności} fundamentem kultury wizualnej {stanowi|ustala|przesądza|rozstrzyga} {przeświadczenie|pojęcie|pogląd|przekonanie|przeczucie|mniemanie}, że nie da się {żyć|trwać|egzystować} bez obrazów. Otaczają nas zewsząd i mają swój {istotny|ważki|niebagatelny|głęboki|dokumentny|dogłębny} wpływ w procesie reprodukcji, jak i w procesie {wytwarzania|uzupełniania|dostarczania} wszystkich {najważniejszych|najistotniejszych} reguł porządku społecznego. Istnieje jednak pewien mankament, {związany|towarzyszący|sprzężony|powiązany} z nimi, a {głównie|przede wszystkim|w zasadzie} {{sprawa|materia}|kwestia|przypadek} dotyczy tego co zawierają. Są to {fragmenty|partie|części}, wycinki rzeczywistości, ograniczone do {zbioru|pakietu|zestawu} elementów jakiś obiektów znajdujących się na zdjęciu. Badania obrazu pod kątem tego, w jaki sposób się {prezentuje|przedstawia|wyobraża} i co {zawiera|mieści|obejmuje|opiewa} (wygląd, zawarte w nim znaczenia oraz funkcje wzorcotwórcze i regulacyjne) nie muszą się zaczynać i kończyć na tym, tylko rozwinąć się w stronę {strategii|teorii|idei|koncepcji} badawczej, opierającej się na zainteresowaniu aspektami tj. co je poprzedza i co wiąże się z ich sposobami społecznego unaoczniania. Z czym to jest {związane|skontaminowane|powiązane|scalone}? Otóż, przedmiotem badań przestaje być {stricte|dokładnie|ściśle} wizualność – nurt myśli zostaje {skierowany|ustawiony|nastawiony|zwrócony|zorientowany} na {szeroki|znaczny|obszerny|rozległy} zakres praktyk {związanych|scalonych|połączonych|powiązanych} przede wszystkim z fazą powstawania obrazu oraz na analizę {sposobów|form|technik} zarządzania obrazami. W tym zarządzaniu {istnieje|działa|funkcjonuje} {proces|procedura|tok|przebieg|bieg} włączania obrazów z konstruowanych przez jednostki ich własnych, prywatnych scenografii, sytuacji, które mają swoje miejsce w życiu codziennym. W związku z tym obrazy {mogą|mają możliwość|są w stanie} być użyte w {różnych|różnorodnych|rozmaitych|rozlicznych|przeróżnych} celach m. in. narracyjnych oraz tworząc pewien rodzaj wypowiedzi na zaistniałą sytuację; mogą {także|też|również|dodatkowo} {wyrażać|reprezentować|artykułować|formułować} stan umysłu lub snuć dalsze konotacje, znaczenia. Teoretycy i badacze zajmujący się metodologią badań, zwracają uwagę na interdyscyplinarność i czerpanie inspiracji oraz {rozwiązań|rozwikłań|podejść} z wielu {dziedzin|domen|gałęzi|specjalizacji} naukowych, chociażby z semiologii, socjologii czy antropologii. Antropologowie zajmujący się obrazami {niejednokrotnie|po wielokroć|często} zwracają się z prośbą o udzielenie pomocy do {specjalistów|autorytetów|ekspertów} z dziedziny socjologii obrazu, osób {związanych|powiązanych|połączonych} ze studiami nad sztuką, kulturą, fotografią czy też teorią filmu. {Ogólnie|W ogóle|W ogólności|Generalnie} rzecz ujmując – antropologia obrazu jest {bardzo|nadzwyczaj|nader} rozległą dyscypliną. Zainteresowana jest użyciem materiału wizualnego tzn. {tworzeniem|komponowaniem|sporządzaniem|konstruowaniem} tekstów zapisanych językiem obrazu oraz ich badaniem pod kątem konsumpcyjnym – czy jest {możliwy|prawdopodobny|potencjalny|ewentualny} ich odbiór i reprodukcja.

Nośnik znaczeń

W każdym zaistniałym przypadku obraz jest nośnikiem znaczeń, ale o {różnym|odmiennym|diametralnym} charakterze, więc należy go poddać obserwacji pod kątem wizualności, która {konstruuje|tworzy|kreuje|komponuje} obraz albo na naturalność, albo na prawdę, albo na manipulację w różnorakich formach (komedii, pastiszu, dramatu). Innymi słowy obraz odzwierciedla rzeczywistości, a polega to na estetyzacji, niemniej jednak obraz {nadal|wciąż|w dalszym ciągu} odsyła nas do pewnego fragmentu rzeczywistości. {Może|Będzie wstanie|Jest wstanie} też ją {ukrywać|skrywać|chować|maskować} albo {sprawiać|czynić|powodować} {nieobecność|brak|absencje} rzeczywistości do której odsyła – przedstawia ją w taki sposób, jakby dla nas nie istniała. Jest to pewnego rodzaju {konstrukcja|rama|struktura} psychiczna w relacji obraz – kultura, gdzie obraz staje się pojęciem antropologicznym, {ponieważ|albowiem|dlatego, że} wszystko co nas dotyczy, jest obrazem. W takim układzie {istotnym|kluczowym|relewantnym|znaczącym} aspektem staje się zainteresowanie kulturą obrazu (lub też jej ikonosferą) oraz {wykorzystywanie|używanie|użytkowanie|stosowanie} obrazów jako podstawy do suwerennej analizy badawczej. Jest zorientowana w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest orientacja na obraz, a dotyczy ona m. in. zainteresowania społecznymi funkcjami obrazów, analizą mass mediów, oddziaływaniem symboliki na grupy społeczne. {Natomiast|Atoli|Za to|Z kolei} drugi sposób nastawiony jest bardziej na sprzęt tzn. na {użycie|użytek|zastosowanie|wykorzystanie} aparatu, kamery w celach wyłącznie narzędzia badawczego.

Wydarzenie wizualne

Obrazy {możemy|zdołamy|jesteśmy wstanie} także {zdefiniować|sformułować definicję} jako „wydarzenie wizualne” (visual events), polegające na tym, iż konsument {poszukuje|szuka|wyszukuje} informacji znaczenia albo przyjemności, {uzyskiwanym|otrzymywanym|wytwarzanym} dzięki narzędziom oraz pewnym technologiom (malarskich, filmowych itp.) wizualnym np. interfejs {danego|określonego|konkretnego} programu może być mniej lub bardziej {przyjazny|przyjacielski|przychylny} dla ludzkiego oka. Panuje {przekonanie|pogląd|opinia|przeświadczenie} co do tego, że obrazy posiadają społeczną i psychologiczną moc. Dlatego często badacze przenoszą swoją {uwagę|obserwację|atencję} {bardziej|z większym natężeniem|w wyższym stopniu} na sferę tego, czego chcą obrazy, aniżeli na to co robią. Można {stwierdzić|określić|orzec}, że tak samo {oddziałują|działają|funkcjonują} media – chcą, abyśmy mówili i myśleli o tym, o czym mówią. {Wiedza|Informacja|Wiadomości|Zasób wiedzy} o świecie przez pryzmat obrazu i fotografii jest podobnym przykładem do mass mediów. {Wobec|W stosunku do|W obliczu} istnienia takiego faktu wszelkie wydarzenia czy też zjawiska społeczne są odzwierciedlane za pomocą tych dwóch {elementów|substratów|detalów}, istniejących w kulturze wizualnej. Czy mają wobec siebie więcej różnic czy podobieństw? A może jest to jedno i to samo, ale zwrócenie uwagi na semantykę wskazuje {raczej|właściwie|poniekąd} tą pierwszą możliwość. W języku angielskim istnieją dwa {różne|inne|odmienne} słowa na {określenie|zdefiniowanie|objaśnienie} dwóch różnych pojęć dotyczących obrazu – są to picture oraz image.

Dzieło sztuki

Obraz jako picture rozumiany jest jako dzieło wykonane na jakiejś płaszczyźnie, za pomocą farb, kredek, ołówka itp. i {przedstawia|uosabia|prezentuje} {zazwyczaj|przeważnie|na ogół} {wizerunek|wyobrażenie|portret} kogoś lub czegoś na danym materiale (płótno, szkło), zwykle oprawiany w ramy. Jest ona {ważna|znacząca|istotna}, {ponieważ|gdyż|bowiem|albowiem} wyznacza granicę między światem realnym a fikcyjną rzeczywistością obrazu. Rama niejako definiuje obraz jako picture i wskazuje na {obecność|bytowanie|istnienie} wszystkich jego konstytutywnych {elementów|substratów|składników} tzn. realizacji w materialnej postaci, autorskiej intencjonalności, wewnętrznej {struktury|kompozycji|budowy} estetycznej oraz symbolicznego znaczenia. Obraz jako image jest {natomiast|jednakże|jednakowoż|z kolei} widokiem kogoś lub czegoś, a może to być krajobraz, scena, osoba widziana lub odtwarzana z pamięci czy też z wyobraźni, albo może też być pewną ideą. Można {powiedzieć|rzec|stwierdzić}, że image to obraz techniczny i mentalny. W przeciwieństwie do picture nie jest materialnym przedmiotem i nie ma też zasadniczo charakteru intencjonalnego, nie jest {również|też|także} osobistą interpretacją (tylko w stopniu, w jakim każde {widzenie|dojrzenie|zobaczenie} jest interpretacją). Image jest bezpośrednim widokiem rzeczy, jest realizmem widzenia i maksymalną obiektywizacją. Operując na przykładach {związanych|zespolonych|powiązanych|połączonych} z {dziedziny|domen|dyscyplin} językoznawstwa (a {dokładniej|konkretniej|szczegółowiej} z semantyki) i dokonując pobieżnej analizy leksykalnej dochodzimy do wniosku, że w {poszczególnych|pewnych|konkretnych} słowach odbija się intelektualny i emocjonalny stosunek człowieka do odpowiadających wyrazom fragmentów rzeczywistości poza językowej. I tu {ważna|fundamentalna|znacząca} uwaga – {obejmuje|mieści|zawiera} również światy nieistniejące oraz pojęcia abstrakcyjne np. miłość., którą możemy zaliczyć jako image. {Trudno|Niełatwo|Ciężko} ją wyrazić słowami (może {raczej|właściwie|nieco} wyrażana czynami), ale w postaci picture będzie łatwiej operować jej znaczeniem i sensem.

Na potrzeby przedstawienia zagadnienia miłości {wyobraźmy|wyimaginujmy|scharakteryzujmy} sobie samochód w warsztacie. Stoi na rampie, podnoszony do góry {przez|za pośrednictwem|z wykorzystaniem} hydraulikę maszyny. Widać, że jest remontowany, bo mechanik wykręca specjalnym kluczem amortyzatory. W końcu w jego dłonie trafia wykręcana przez niego rzecz. Jest cała skorodowana, wyglądając {fatalnie|koszmarnie|kiepsko} w {porównaniu|zestawieniu|skonfrontowaniu} do nowego amortyzatora. Kolega z którym {pracuje|działa|współpracuje} {robi|wykonuje|sporządza} mu zdjęcie, komentując je w następujący sposób: „Prawdziwą miłość się buduje”.

Nowe perspektywy

{Możliwości|Sposobności|Wariacje|Alternatywy} cyfrowej manipulacji obrazem stwarzają perspektywę {zarazem|jednocześnie|symultanicznie} niebezpieczną, jak i dającą nadzieję na poznanie głębszych pokładów rzeczywistości. W dzisiejszych czasach, w dobie cyfrowej obróbki obrazów, umożliwiającej {tworzenie|wyrabianie|sporządzanie|produkowanie} {rozmaitych|wielorakich|różnorodnych|rozlicznych|przeróżnych} wizerunków o często niemożliwym do weryfikacji statusie, {spotykamy|napotykamy|natrafiamy} się z opinią, że fotografia nie {może|będzie wstanie|jest wstanie} służyć jako dowód na {istnienie|bytowanie|obecność} czegoś lub coś, co się wydarzyło. W pewnym sensie jest to prawda, ale w tym {aspekcie|zakresie|wymiarze|przejawie} raczej chodzi o zmiany w charakterze ilościowym aniżeli jakościowym, ponieważ od samych początków fotografii miało się do czynienia z {różnymi|rozlicznymi|przeróżnymi} metodami manipulacyjnymi. Nowoczesna technologia obróbki komputerowej jedynie ułatwia sprawę i zabiegi tego typu cieszą się {ogromną|wysoką|dużą} popularnością. {Współczesne|Teraźniejsze|Aktualne} obrazy to już nie tylko sposoby przedstawienia rzeczywistości. Podczas, gdy przy przedstawieniu istniało {niebezpieczeństwo|zagrożenie|ryzyko} ujęcia świata tylko z pewnego zawężonego, czy niepełnego (często wybranego celowo) punktu widzenia, teraz istnieje groźba {całkowitej|pełnej|kompletnej|całościowej} utraty kontaktu z rzeczywistością. Obrazy mogą odnosić się tylko do siebie nawzajem bez jakiegokolwiek odniesienia do czegoś realnego. Przykładem może być {stworzenie||utworzenie|uformowanie} przez programistów jakiejś postaci np. z gry, która {potem|później|następnie} stanie się bohaterem {danego|określonego|konkretnego} filmu. Panuje hegemonia wizualności – życie codzienne przesiąknięte jest wizualnymi reprezentacjami (jedna rzecz {występuje|następuje|przebiega} w miejscu drugiej). Kultura wizualna {zawiera|opiewa|obejmuje} wszystkie przyjęte w procesie socjalizacji sposoby myślenia, działania i odczuwania w kontekście wizualnego wymiaru rzeczywistości.
{Należy|Powinno się|Wypada} {podkreślić|zaakcentować|uwydatnić|naświetlić}, że kultura wizualna, a w niej kultura obrazu {pozwala|umożliwia} odbiorcy na coś więcej niż samo badanie. {Owszem|W rzeczy samej|Rzecz jasna|Oczywiście}, koncentracja kierowana jest na roli wizualnego świata oraz jego widzenia w celach {tworzenia|kreowania|komponowania} znaczeń, ustanawiania etycznych wartości i stereotypów płci społecznej, wraz z relacją władzy wewnątrz kultury. Lecz dostrzegamy także, że nasz {wymiar|pomiar|przejaw} widzenia traktujemy {nierzadko|częstokroć|cyklicznie} jak ring lub arenę, na której {zbierają|gromadzą|składają} się kulturowe znaczenia, a wraz z nimi równocześnie pojawia się szereg analiz i interpretacji dotyczących słyszenia, przestrzeni i psychicznych {reakcji|odpowiedzi|riposty} danej widowni. W związku z powyższym kultura obrazu jest intertekstualna i w której obrazy odczytywane są jedne poprzez drugie, zapożyczając tym samym nagromadzone warstwy znaczeniowe i subiektywne reakcje na każde spotkanie z fotografią, obrazem, czy też filmem.

Korzyści płynące z wyjścia do teatru

Leave a Reply