Projekty

Przedstawiamy 4 inicjatywy, które wygrały w pierwszej edycji konkursu grantowego "Lubuski PAKIET". Każdy projekt otrzymał 9.350 zł dofinansowania.

1. EduArte Book, realizatorka Dorota Marek-Kurpanik, niezależny animator, Coaching&Art

Warsztaty twórcze z książką artystyczną jako sposób angażowania się młodzieży do budowania wzajemnych relacji i funkcjonowania wśród innych. Warsztaty realizowane były z otwartością na wprowadzanie metod i ćwiczeń, wynikających z bieżących potrzeb oraz specyfiki danego otoczenia, uwzględniając rżnorodność miejsc, w któych funkcjonowały poszczegóne grupy. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 13-14 lat, łącznie 68 osób, z trzech środowisk wojewóztwa lubuskiego: duże miasto, średnie miasto, wieś. Zespoły klasowe rozpoczynające edukację w gimnazjum (Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze, 30 osób, Społeczne Gimnazjum w Szprotawie, 18 osób, Gimnazjum w Brodach, 20 osób) z wychowawcami. Łącznie w projekcie uczestniczyło 75 osób (młodzież i nauczyciele). Każda klasa wzięła udział w 3 warsztatach. Każdy warsztat był zbudowany wokł następujących działań:

Kontrakt grupowy. Ustalanie ogólnych zasad pracy zespołowej-propozycje i potrzeby uczestników. Zwrócenie uwagi na takie elementy tworzące pozytywne relacje w pracy zespołowej jak: zaufanie, otwartość, zaangażowanie, odpowiedzialność, identyfikowanie się z efektem.

Wspólne działanie twórcze: JA, TY, MY - JAK WIDZIMY SIEBIE Grupa pracowała nad rozłożonym płótnem malarskim (dla grupy 20-osobowej- długość płótna z roli wynosi 10 metrów) w plenerze (w przypadku braku pogody na podłodze korytarza). Każdy z uczestników otrzymał ok.1 metr kwadratowy płótna. Osoby siedzące naprzeciwko pomagały sobie w odrysowywaniu konturów dłoni ułożonych w różnych kształtach, w odpowiedzi na stwierdzenie: taki /taka jestem. W przypadku nieparzystej ilości osób, współpraca odbywała się w trójce. Dalsza część ćwiczenia polegała na rozmowie na temat odrysowanych dłoni oraz malowaniu symboli wokół dłoni przez członków zespołu i wypełnianiu ich wewnątrz przez ich właścicieli. Prowadząca moderowała artystyczną pracę grupy w taki sposób, że każdy członek zespołu miał możliwość „odwiedzenia” i stworzenia kreatywnego elementu na całej przestrzeni płótna.
Do działań używane były farby akrylowe, pędzle, gąbki do topowania. W dalszej części uczestnicy ozdabiali płótno kolażem z przyniesionych drobnych przedmiotów.

Ćwiczenie kończyło się dyskusją moderowaną oraz ustaleniem dalszych kroków do tworzenia książki artystycznej z kreatywnym „zadaniem domowym”. Uczestnicy otrzymali kawałki specjalnego papieru artystycznego, węgiel, ołówki do tworzenia frotażu. Prowadząca wyjaśniła na czym polega technika. Zadanie polegało na odciśnięciu na papierze przy pomocy węgla lub ołówka elementów faktury z miejsc, które są ważne/ciekawe/inspirujące dla poszczególnych osób. Ważne jest, aby wybrane miejsca odzwierciedlały charakter lokalnego środowiska.
Omówienie efektów frotażu było początkiem kolejnego spotkania. Kawałki materiału z frotażem posłużyły do dalszego tworzenia książki artystycznej.

Spacer inspiracyjny po najbliższej okolicy. Po rozmowie na temat zadania domowego z frotażem, odbywał się spacer po okolicy, aby doświadczyć klimatu lokalnych miejsc, wybranych przez uczestników zespołów klasowych. Cel/kierunek wyjścia został wybrany wspólnie w wyniku zadania domowego.

Wspólne działanie twórcze MY I NASZE OTOCZENIE - JAK JE WIDZIMY. Praca rozpoczęła się od ustalenia w jakich miejscach powstałej instalacji zostaną przyklejone kawałki papieru z frotażem. Uczestnicy doświadczali pracy artystycznej z materiałami umożliwiającymi zastosowanie różnorodnych technik (frotaż, kolaż, pop-up book, orgiami book, scrapbooking).

Wspólne działania twórcze CO CHCE POWIEDZIEĆ NASZA KSIĄŻKA? Ważne jest to, co uczestnicy zrobili z książką artystyczną, jakie mieli plany co do jej prezentacji i ostatecznego kształtu (mogła to być prezentacja w otoczeniu natury, instalacja w szkole, w klasie, płótno złożone np. w harmonijkę lub np. pocięte i zszyte jak karty książki). Każda klasa wybrała swoją formę prezentacji i instalacji książki artystycznej.

2. Ślady w procesie, realizatorka Agnieszka Kowalska-Kucharczyk, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt "Ślady z procesie" był formą aktywizacji dzieci i młodzieży w obszarze sztuk wizualnych. To cykl 8 warsztatów kreatywnych zrealizowanych w dwóch etapach dla 4 grup uczestników: dzieci ze żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej. Podczas tych warsztatów każdy z uczestników w osobisty sposób odpowiedział na pytanie "co to jest ślad?" Ślad pojmowany był wielorako: jako znak obecności, trop po przejściu kogoś, odcisk czegoś, pozostałość po czymś, ślad jako gest, słowo itp.

Pierwszy etap warsztatów zrealizowany był w siedzibach partnerów projektu i przeprowadzony przez nauczycieli z placówek. Podczas tych spotkań odbyły się również warsztaty z fotografikiem Sławkiem Sajkowskim, który wykonał wszystkim uczestnikom portrety fotograficzne. Wydruki portretów stały się tłem do pracy podczas drugich warsztatów przeprowadzonych przez Agnieszkę Kowalską-Kucharczyk w Miejskim Ośrodku Sztuki.

W ramach projektu odbyły się warsztaty pt.:
1) "Z Misiem Śladkiem" i "Мalujemy Misia Śladka"- dla najnajmłodszych dzieci ze żłobka. Zajęcia w dużej mierze polegały na spontanicznym działaniu twórczym. Dzieci zostawiały swoje ślady na wielkich formatach papieru i tworzyły barwne masy z naturalnych składników.
2) "Ślady/Odciski"i "Cieka-Wy Ślad"- warsztaty dla najmłodszych z przedszkola zakładały poznanie śladów prehistorii i historii oraz tworzenie własnych śladów/plam. Dzieci stworzyły odlewy swoich ulubionych zabawek, wykonały narzędzia do zostawiania ciekawych śladów i wielki kolorowy obraz.
3) "Ślady/Tropy" i "Ślady/Obecność"- dla dzieci ze szkoły podstawowej, polegały na zatrzymaniu swojej obecności poprzez wycięcie własnego cienia z papieru i wykonanie śladu swojej obecności w kontekście osób, miejsc, które są dla nich bliskie.
4) "Ślady/Znaki" i "Ślady/Gest, słowo, historia"- warsztaty dla młodzieży z gimnazjum zakładały najbardziej osobistą wypowiedź twórczą. Uczestnicy najpierw w grupie, potem indywidualnie odpowiedzieli na temat: co jest we mnie śladem/znakiem; gest, słowo, historia jako ślad we mnie.

Projekt zakończył się wystawą prezentującą portrety-prace uczestników w Miejskim Ośrodku Sztuki.

Łącznie w projekcie wzięło udział 92 uczestników. W wyniku realizacji warsztatów powstało: 84 prac plastycznych na wydrukach portretów fotograficznych, 22 odlewy gipsowe, 3 wielkoformatowe obrazy malarskie, 12 obiektów, 19 prac w technikach mieszanych. W ramach projektu wydrukowano: 14 plakatów, 300 zaproszeń/pocztówek, 300 ulotek/folderów.

3. Laboratorium Audiowizualne, realizator Błażej Baszczak, nauczyciel w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Projekt pierwotnie skierowany był do uczniów Zespołu Szkół i Placóek Kształcenia Zawodowego kształcących się na poziomie technikum o specjalizacji Technik cyfrowych procesów graficznych i Fototechnik. Jednakże w dalszej kolejności ma być otwarty na innych uczniów Zielonej Góry, którzy będą chcieli tworzyć fotograficzne i filmowe opowieści o kulturze miejskiej. Ideą projektu jest próba stworzenia młodzieżowego leksykonu kultury miejskiej za pomocą technik audiowizualnych. Był to temat przewodni uczniowskich krótkich reportaży filmowych i fotofelietonów. Dlatego najpierw Magdalena Kościańka i Błażej Baszczak przeprowadzili warsztaty z uczniami dotyczące kultury miejskiej, definiowania zjawisk kulturowych w mieśie.

W szczegółach:

Etap I: Opowieści o kulturze - rozmawianie, definiowanie, inspirowanie
Warsztat nr 1
Na wstępie porozmawialiśmy o tym, czym jest kultura lokalna i z jakimi zjawiskami kulturowymi w naszym mieście utożsamiają się uczestnicy zajęć, a z jakimi niekoniecznie. Na etapie rozmowy z młodzieżą posiłkowaliśmy się przykładami z Zielonej Góry (zdjęcia, filmy, prezentacje), ale i kilkoma przykładami dobrych realizacji z innych miast (wizualne, filmowe opowieści o miejskiej kulturze). Podczas tych warsztatów staraliśmy się pokazać m.in. trwałość i efemeryczność określonych zjawisk czy miejsc kulturowych, ich różne funkcje i wykorzystanie przez mieszkańców, a także związek z różnymi sferami życia miejskiego. Zaakcentowana została również rola określonych działań artystycznych i kulturowych w przestrzeni miejskiej. W ten sposób chcieliśmy uwrażliwić młodzież na to, co można nazwać kulturową „antropologią” miasta.

Etap II: Kulturowe "hot spoty"
W następnym etapie każdy z uczestników miał za zadanie określić swoje kulturowe "hot spoty" wpisujące się w kulturową „antropologię” miasta. Mogły to być miejsca, akcje lub obiekty znajdujące się w jego najbliższej okolicy (inicjatywy podwórkowe, obiekty w przestrzeni, etc.) lub takie, które są rozpoznawalne i/lub nagłaśniane w obrębie większej części miasta (instytucje, wydarzenia kulturalne, pokazy), albo takie, które z jakiegokolwiek względu są dla niego kulturowo interesujące. Następnie, spośród wskazanych punktów uczestnicy wybierali jeden, który - dla nich - jest najważniejszy. Warsztat nr 2
Kolejny warsztat miał formę konsultacyjno-plenerową. Zakładaliśmy, że miejsca wybrane przez uczniów mogą się powtarzać, dlatego dobrali się oni w grupy ze względu na wskazane przez siebie kulturowe „hot spoty”. Następnie prowadzący razem z uczestnikami omawiali te konkretne miejsca i zastanawiali się co jest w nich interesującego i jak można to za pomocą fotografii lub filmu pokazać.
Następnie grupa została podzielona na dwie podgrupy: sekcję fotograficzną, która pracowała z Jackiem Serżysko i grupę filmową, pod opieką Jacka Кatosa Katarzyńkiego. Nastęnie uczniowie wybrali się w te wskazane przez siebie miejsca i od tego momentu zaczął się proces ich definiowania i próby wpisywania w szerszy proces kultury miejskiej, czyli tworzenia opowieści o wybranym miejscu czy zjawisku kulturowym. Obie grupy stworzyły fotograficzną i filmową opowieść z wybranego przez siebie, podczas pierwszego warsztatu, zjawiska kulturowego. Po nagraniu materiału filmowego i zdjęciowego uczestnicy uczyli się sztuki obrazowania, kadrowania i montażu stworzonego przez siebie, pod okiem instruktorów, audiowizualnego materiału, a także nowych form artystycznego wyrazu jak etiuda filmowa, reportaż, impresja fotograficzna i filmowa czy fotofelieton. Zajęcie odbywały się w pracowniach multimedialnych ZSiPKZ wyposażonych w profesjonalny sprzęt fotograficzny (aparaty), filmowy (kamery), jak i komputery z programami potrzebnymi do obróbki materiałów audiowizualnych, a także w studiu Telewizji Lubuszan, gdzie pracuje Jacek Кatos Katarzyński.
Ostatecznie każdy z tych audiowizualnych materiałów został umieszczony na specjalnie stworzonej stronie internetowej laboratoriumaudiowizualne.pl. Zostały one podzielone przez Magdalenę Kościańską i Błażeja Baszczaka oraz samych uczniów na rżne kategorie, w zależności od ich tematyki, tak żeby pokazać rżnorodność tego, co młodzież uznaje za kulturowo interesujące w przestrzeni miejskiej. W ten sposób stworzony został zaczątek młodzieżowego leksykonu kultury, który będzie miał być nieustanie wzbogacany, zarówno przez dodawanie nowych opisów jak i nowych kategorii. Wynika to z tego, że strona internetowa docelowo będzie administrowana przez samych uczniów, którzy będą mogli umieszczać kolejne materiały o miejscach i zjawiskach kulturowych miasta oraz zapraszać do wspłpracy uczniów innych szkół.

4. GET i 3 Słonie – warsztaty graficzne dla uczniów i forum dla nauczycieli w Muzeum Ziemi Wschowskiej, realizator Magdalena Birut, Muzeum Ziemi Wschowskiej

W warsztatach graficznych inspirowanych wystawą prac Geta Stankiewicza wzięło udział ok. 390 uczniów.

Spotkania w MZW to dwa działania:
1) na wystawie Geta – opowieści o artyście i sztuce, wyswietlenie prezentacji; muzealne ćwiczenie polegające na interakcji uczniów z wybranym dziełem sztuki oraz 2) warsztaty graficzne prowadzone przez grafika Bartosza Metelskiego (3 Słonie – otwarta pracownia sitodruku) – prezentacja tradycyjnych technik graficznych, a w praktyce – monotypia, szablony, frotaże.
Kontynuacją warsztatów były spotkania w szkołach, gdzie z prac stworzonych w Muzeum powstały wspólne kolaże wyeksponowane w przestrzeni szkół. Placówki biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie
Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum we Wschowie
Szkoła Podstawowa w Łysinach
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
Szkoła Podstawowa z Konradowie
Szkoła Podstawowa w Lginiu
Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał Kreatywną Kartę Projektu, a w niej informacje o projekcie, a także inspirujące zadania związane z tematem. Ostatnie warsztaty - „GET i 3 Słonie na FORUM”, skierowane były do nauczycieli i animatorów kultury z regionu. Spotkała się grupa 30 osób, aby w twórczej atmosferze podyskutować o edukacji, współpracy, kulturze, a w praktycznych działaniach poznać technikę sitodruku i stworzyć indywidualne szablony na płócienne torby.